Giardina Maurizio

Pilota : Maurizio Giardina

Passeggero : Flavia Tomasello

Moto : Honda Crossrunner